LG G2 젤리빈 펌웨어 다운로드 (F320S, F320K, F320L)

Android 4.2.2 Jellybean


15.04.30 업데이트
안드로이드 젤리빈 (Android 4.2.2 Jellybean)


SK Telecom (F320S)

V10K - Download

V10M - Download

V10P - Download

V11G - Download


Olleh KT (F320K)

V10I - Download

V10M - Download

V11D - Download

V11K - Download


LG U+ (F320L)

V10H - Download

V10K - Download

V10M - Download

V11G - Download

V11K - Download신고
  1. 홈페이지상태가 ;;; 2016.10.24 22:57 신고

    이거 홈페이지들어가면 자꾸 다운로드안돼고 다른데로 새는데 저 중국홈페이지 아이디만들어야되나요???;;


+ Recent posts